Αρχική arrow ΘΕΣΕΙΣ arrow ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΔ arrow ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Τετάρτη, 09 Ιανουάριος 2019
Κωδικοποιημένο, ὅπως ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπό τό Α' Συνέδριο τῆς Χ.Δ. (Δεκέμβρης 1979) καί τροποποιήθηκε ἀπό τό Β' Συνέδριο (Μάρτιος 1984), τό ἔκτακτο Συνέδριο τοῦ 1985 (Μάρτιος), τό Γ' Συνέδριο (Ἀπρίλιος 1991), τό ΣΤ' Συνέδριο (Ἰούνιος 2007), τό Ζ’ Συνέδριο (Νοέμβριος 2011) και το Η’ Συνέδριο (Νοέμβριος 2015).

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ἄρθρο 1: Ἵδρυση - Ἕδρα

Τό «Κίνημα Χριστιανική Δημοκρατία» ἱδρύθηκε στίς 12 Μαΐου 1953 ὡς κόμμα ἀπό τόν Νικόλαο Ψαρουδάκη καί ἐπανιδρύθηκε στίς 6 Ἰανουαρίου 1975 ὡς κοινωνικό κίνημα, πού ἐνεργοποιεῖ τόν κομματικό χαρακτήρα του, ὅποτε κρίνει σκόπιμο. Ἔχει ἕδρα τήν Ἀθήνα καί λειτουργεῖ σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

Ἄρθρο 2: Σκοπός - Μέσα

Τό «Κίνημα Χριστιανική Δημοκρατία» ἔχει κοινωνικοπολιτικό καί πνευματικό χαρακτήρα, γιατί θεωρεῖ τό κοινωνικό καί πολιτικό πρόβλημα μέρος τοῦ ὅλου ἀνθρώπινου προβλήματος. α) Σκοπός

Σκοπός τοῦ Κινήματος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας εἶναι ἡ μελέτη καί ἡ ἀντιμετώπιση πολιτικῶν, κοινωνικῶν, πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν προβλημάτων μέ βάση τή χριστιανοκοινωνική διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Πατέρων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τή δημοκρατική καί κοινοτική ἑλληνική παράδοση καί τά πορίσματα τῆς ἐπιστήμης.

Εἰδικότερα σκοπός της εἶναι:

— Νά συμβάλλει στή χριστιανοκοινωνική παιδεία τῶν μελῶν της καί τῶν ἄλλων πολιτῶν καθώς καί στήν ἀναβάθμιση τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης.

— Νά δίνει τή χριστιανοκοινωνική μαρτυρία στό χῶρο τῆς πολιτικῆς, προβάλλοντας τό σεβασμό στήν ἐλευθερία τῶν προσώπων καθώς καί τό δικαίωμα ἐργασίας, τήν κοινωνική ἰσοτιμία καί δικαιοσύνη, καί καταγγέλλοντας τήν ἐκμετάλλευση ἀνθρωπου ἀπό ἄνθρωπο, τίς οἰκονομικοκοινωνικές διακρίσεις καί τήν πλουτοκρατία.

— Νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἑδραίωση καί ποιοτική ἀνάπτυξη τῆς Δημοκρατίας σέ ὅλη τήν κοινωνία καί σέ κάθε χώρα, μέ τίς ἀρχές τῆς ἰσοτιμίας, τοῦ διαλόγου, τῆς συμμετοχῆς καί τῆς εὐθύνης τῶν πολιτῶν στούς θεσμούς τῆς κοινωνίας καί τῆς πολιτικῆς διακονίας, χωρίς ἐξαιρέσεις.

— Νά μεριμνᾶ γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, καλλιεργώντας τήν ἀγάπη τῆς φύσης καί τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη. — Νά ὑπερασπίζεται τήν Ἐθνική Ἀνεξαρτησία, καλλιεργώντας τήν ἱστορική συνείδηση καί ἕνα φωτισμένο πατριωτισμό, καί νά συμβάλλει στή διεθνή συνεργασία καί εἰρήνη, ἀσκώντας τό σεβασμό τῶν ἄλλων ἐθνῶν, χωρίς μισαλλοδοξίες.

— Νά ἀσκεῖ κοινωνική κριτική στίς καταπιεστικές δομές καί σχέσεις ἀδικίας καί νά ἐλέγχει ἀνθρωπολογικά καί ἠθικά κάθε μονοδιάστατη ἰδεολογία, τόν ἰδεαλισμό, τόν κεφαλαιοκρατικό καί μαρξιστικό ὑλισμό, τόν ὁλοκληρωτισμό καί τή δικτατορία, τήν συνωμοτική ἀντιδημοκρατική μασονία ἤ ἄλλες ὀλιγαρχικές ὀργανώσεις, πού ὑπονομεύουν τή δημοκρατία.

— Νά καλλιεργεῖ, στά πλαίσια τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν καί τῶν ἐνοριῶν, τό πνεῦμα τῆς συμμετοχῆς, τῆς ἀδελφότητας καί τῆς ἀλληλεγγύης καί νά συμβάλλει στή δημιουργία μιᾶς ἄλλης Πολιτείας μέ τό ὅραμα μιᾶς καινούργιας κοινωνίας ἐλευθερίας καί δικαιοσύνης.

Γι' αὐτό ἡ Χ.Δ. θά ἀγωνίζεται νά ἀναδειχτοῦν σέ ἡγετικές θέσεις πρόσωπα, πού θά ἀσκοῦν, μέ πνεῦμα καί ἦθος κοινωνικοπολιτικῆς διακονίας, κάθε συλλογική, συνδικαλιστική, δημοτική, ἐκκλησιαστική καί πολιτειακή ἐξουσία.

—Νά συνεργάζεται μέ ἄλλες κινήσεις στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό γιά τήν ἀντιμετώπιση κοινωνικῶν καί ἐθνικῶν προβλημάτων, γιά νά ἀνοιξει ὁ δρόμος τοῦ Χριστιανικοῦ Κοινωνισμοῦ καί τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, μέ ἐλευθερία, ἰσοτιμία καί ἀλληλεγγύη.

Οἱ ἀρχές καί τό ἦθος τῶν ἀγώνων τῆς ΧΔ καθορίζονται ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Συνεδρίων.

β) Μέσα

Μέσα γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ τῆς ΧΔ εἶναι:

— Ἡ συγκρότηση Τοπικῶν Ὀργανώσεων (Τ.Ο.) καί ἡ ἀνάπτυξη δικτύου προσώπων καί κινήσεων στά πλαίσια τοῦ (αὐτόνομου) Χριστιανοκοινωνικοῦ Πολιτικοῦ Κινήματος τῆς ΧΔ.

— Ἡ συμμετοχή, σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τῆς ΧΔ, σέ οἰκολογικά καί λαϊκά κινήματα εἰρήνης, κοινωνικῶν δικαιωμάτων καί δημοκρατίας.

— Ἡ συμμετοχή στίς δραστηριότητες καί τή λειτουργία τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, τοῦ συνεταιριστικού καί ἐργατικοῦ κινήματος, καθώς καί ἡ ἄσκηση κάθε δημοσίου ἔργου καί ρόλου, μέ ἦθος χριστιανοκοινωνικῆς διακονίας.

— Ἡ συνδικαλιστική δραστηριότητα μέ διάθεση συνεργασίας, διεκδίκησης δικαιωμάτων καί κοινωνικῆς εὐθύνης.

— Ἡ ἔκδοση καί διάδοση τῆς ἐφημερίδας «Χριστιανική». —Ή ἔκδοση βιβλίων καί περιοδικῶν.

— Ἡ ὀργάνωση ὁμιλιῶν, ἐκδηλώσεων καί σεμιναρίων (συνδιασκέψεων).

— Ἡ συνεργασία μέ κοινωνικές καί πολιτικές κινήσεις καί κόμματα μέ συγγενεῖς στόχους.

— Ἡ δημιουργία ὀργάνωσης Νεολαίας στήν ἀνάπτυξη τῆς ὁποιας δίνεται ἰδιαίτερη βαρύτητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΟΡΓΑΝΑ

Ἄρθρο 3 Ὀργανωτική μορφή τοῦ Κινήματος

1. Ἡ ΧΔ εἶναι δίκτυο προσώπων – μελῶν πού κατοικοῦν στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό.

2. Τά κατά τόπους μέλη στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό μποροῦν νά συγκροτοῦν Τοπική Ὀργάνωση (Τ.Ο.), ἡ ὁποία λειτουργεῖ σύμφωνα μέ κανονισμό πού ἡ ἴδια ὁρίζει: Ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση, μπορεῖ νά φέρει διακριτική ὀνομασία «Νομαρχιακή Ὀργάνωση ΧΔ», «Ὀργάνωση Πόλης», ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπιλέξει.

3. Ἡ συγκρότηση τῶν ἀνωτέρω ὀργανώσεων γίνεται με ἀπόφαση τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου, ὅταν τό ζητήσουν τρία, τουλάχιστον, πρόσωπα.

4. Εἶναι δυνατή ἡ δημιουργία καί ἄλλης τοπικῆς κίνησης μέ ἕδρα ἄλλη πόλη τοῦ Νομοῦ, ὅταν αὐτό ἐπιβάλλεται ἀπό τίς γεωγραφικές συνθῆκες τοῦ Νομοῦ. Τό ἴδιο μπορεῖ νά συμβεῖ καί μέ τίς πόλεις Ἀθήνας, Θεσσαλονίκης καί Πειραιᾶ ἤ ἄλλες μεγάλες πόλεις.

Ἄρθρο 4: Ἀνώτατο Ὄργανο

Ἀνώτατο Ὄργανο τοῦ Κινήματος εἶναι τό Πανελλήνιο Συνέδριο (ΠΑ.Σ.).

Ἄρθρο 5:Τά λοιπά Ὄργανα (Ἱεραρχικά)

1.Κεντρικά Ὄργανα

α. Κεντρική Ἐπιτροπή (Κ.Ε.)

β. Τό Πολιτικό Γραφεῖο (Π.Γ.)

γ. Πρόεδρος καί Ἀντιπρόεδρος

2.Περιφερειακά Ὄργανα

α) Τοπική Συνέλευση

β) Τοπική Ἐπιτροπή

γ) Τοπικός Ἐκπρόσωπος.

Α. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ἄρθρο 6: Τό Πανελλήνιο Συνέδριο (ΠΑ.Σ.)

1. Τό Πανελλήνιο Συνέδριο συγκαλεῖται ἀπό τήν Κ.Ε. τακτικά κάθε τρία χρόνια καί ἔκτακτα στίς ἑξῆς περιπτώσεις:

α) Μετά ἀπό ἀπόφαση τῆς Κ.Ε., γιά τήν ὁποία ἀπαιτεῖται πλειοψηφία τῶν 3/5 τῶν μελῶν της.

β) Ὅταν τό ζητήσουν ἐγγράφως ἀπό τήν Κ.Ε. τά μισά καί ἕνα ἀπό τά μέλη τοῦ Κινήματος.

γ) [Καταργήθηκε ἀπό τό Η’ Συνέδριο]

2.Τό ΠΑ.Σ., τακτικό ἤ ἔκτακτο, ἀποτελεῖται ἀπό ὅλα τά μέλη τοῦ Κινήματος πού εἶναι ταμειακῶς ἐντάξει.

3.Τό τακτικό ΠΑ.Σ. συγκαλεῖται μέ σκοπό:

α) Νά ἐγκρίνει ἤ ὄχι τόν ἀπολογισμό τῆς ἀπερχόμενης Κ.Ε.

β) Νά καθορίσει τίς γενικές κατευθύνσεις σέ ὅλα τά ζητήματα τοῦ Κινήματος.

γ) Νά ἐκλέξει ἀνά τριετία νέα Κ.Ε. καί νά τήν ἐξουσιδοτήσει γιά τήν ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων.

δ) Νά ἐκλέξει Πρόεδρο καί Ἀντιπρόεδρο τοῦ Κινήματος.

ε)Νά προβεῖ, ἐφόσον τό κρίνει ἀπαραίτητο, σέ τροποποιήσεις τοῦ Καταστατικοῦ.

4. Ἡ ἡμερήσια διάταξη τοῦ τακτικοῦ ΠΑ.Σ. καταρτίζεται ἀπό τήν Κ.Ε. δύο μῆνες πρίν τή σύγκληση του. Ὁποιοδήποτε μέλος τοῦ Κινήματος μπορεῖ νά προτείνει τήν ἐγγραφή στήν ἡμερήσια διάταξη καί ἄλλων θεμάτων μέχρι τό ἀνωτέρω διάστημα.

5. Τό ἔκτακτο ΠΑ.Σ. ἀσχολεῖται καί ἀποφασίζει ἀποκλειστικά γιά τά θέματα πού προκάλεσαν τή σύγκληση του.

6. Ἄλλα θέματα, ἔξω ἀπό τήν ἡμερήσια διάταξη, δέν ἐπιτρέπεται νά συζητηθοῦν καί νά προκαλέσουν τή λήψη ἀποφάσεων, ἐκτός ἄν, κατά τήν κρίση τοῦ Συνεδρίου, ἔχει μεσολαβήσει ἔκτακτο περιστατικό.

7. Τό ΠΑ.Σ. βρίσκεται σέ ἀπαρτία μέ τά 3/5 τῶν μελών πού ἔχουν προσκληθεῖ καί αποφασίζει μέ απόλυτη πλειοψηφία, ἐκτός ἄν ὁρίζεται διαφορετικά ἀπό τό Καταστατικό. Ὅταν τήν πρώτη μέρα δέν ὑπάρχει ἀπαρτία, τό Συνέδριο ἀναβάλλεται γιά τήν ἑπομένη, ὁπότε ἀπαιτεῖται ἡ παρουσία τοῦ 1/2 τῶν προσκληθέντων μελῶν. Ἄν καί τότε δέν ἐπιτευχθεῖ ἀπαρτία, τό Συνέδριο ἀναβάλλεται γιά εὐθετότερο χρόνο.

Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ μπορεῖ νὰ ἀναβάλει τὴ σύγκληση τοῦ Τακτικοῦ Συνεδρίου γιὰ διάστημα μεγαλύτερο τῆς προβλεπόμενης ἀπὸ τὸ παρὸν Καταστατικὸ τριετίας, ὄχι ὅμως πέραν τῆς πενταετίας ἀπὸ τὴ σύγκληση τοῦ προηγουμένου Τακτικοῦ Συνεδρίου, μὲ αἰτιολογημένη ἀπόφασή της.[Το β’ εδάφιο της παραγράφου 7 προστέθηκε ἀπό τό Η’ Συνέδριο]

Ἄρθρο 7: Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.)

1.Ἡ Κ.Ε. ἐκλέγεται ἀπό τό ΠΑ.Σ. μέ μυστική ψηφοφορία, ἀπό τήν ὁποία διαμορφώνεται κατάλογος ἐπιτυχόντων, ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό ψήφων τῶν ὑποψηφίων.

2.Ή Κ.Ε. ἀποτελεῖται ἀπό τόν Πρόεδρο, τόν Ἀντιπρόεδρο καί τά πρῶτα μέλη ἀπό τόν κατάλογο ἐπιτυχίας, ὥστε συνολικά τά μέλη τῆς Κ.Ε. νά φθάνουν σέ 19.

3. Τά ἑπόμενα 5 μέλη (κατά σειρά ἐπιτυχίας) ἀποτελοῦν τά ἀναπληρωματικά μέλη τῆς Κ.Ε. καί μετέχουν στίς συνεδριάσεις της μέ δικαίωμα λόγου.

4. Δικαίωμα ψήφου ἔχουν τά ἀναπληρωματικά μέλη σέ ἀριθμό ἴσο πρός τόν ἀριθμό τῶν τακτικῶν μελῶν πού ἀπουσιάζουν. Τά μέλη αὐτά λαμβάνονται ὑπόψη καί γιά τήν ἀπαρτία.

5. Τακτικά μέλη τῆς Κ.Ε., πού γιά ὁποιονδήποτε λόγο ἀποχωροῦν, ἀντικαθίστανται ἀπό τά ἀναπληρωματικά καί τά ἀναπληρωματικά ἀπό τά πρῶτα πού ἀκολουθοῦν στόν κατάλογο ἐπιτυχίας.

6. Ή Κ.Ε. συνέρχεται στήν Ἀθήνα ἤ ἄλλη πόλη τακτικά κάθε ἑξάμηνο μέ πρόσκληση τοῦ Π.Γ. γιά νά χαράξει τίς εἰδικότερες θέσεις τοῦ Κινήματος μέ βάση τίς κατευθύνσεις τοῦ Π.Α.Σ., νά ἔγκρίνει τίς πράξεις τοῦ Προέδρου καί τοῦ Π.Γ. καί γενικά, γιά νά λάβει ἀποφάσεις πάνω στά θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης, πού καταρτίζεται ἀπό τό Π.Γ. καί πού μπορεῖ νά τροποποιεῖται κατά τήν ἔναρξη τῆς συνεδρίασης.

7. Ἔκτακτη σύγκληση τῆς Κ.Ε. μπορεῖ νά γίνει ἀπό τόν Πρόεδρο ἤ τό 1/3 τῶν μελῶν της, μέ ἔγγραφη αἴτησή τους πρός τόν Πρόεδρο. Στή σχετική πρόσκληση πρέπει νά ἀναγράφονται τά θέματα.

8.Ἡ Κ.Ε. βρίσκεται σέ ἀπαρτία μέ τά 3/5 τῶν μελῶν της.

9.Ἡ Κ.Ε. ἀποφασίζει μέ ἀπόλυτη πλειοψηφία τῶν παρόντων. Γιά τή διαγραφή, ὅμως, μέλους τοῦ Π.Γ. ἤ τῆς Κ.Ε. χρειάζεται πλειοψηφία 4/5 τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦτῶν μελῶν της.

10. Στίς συνόδους τῆς Κ.Ε. προεδρεύει ὁ Πρόεδρος ἤ ὁ ἀναπληρωτής του.

11.Μέλος τῆς Κ.Ε. πού ἀπουσιάζει ἐπί τρεῖς συνεχεῖς συνόδους της, χωρίς ἔγγραφη δικαιολογία, χάνει αὐτοδικαίως τήν ἰδιότητά του καί στή θέση του καλεῖται ό πρῶτος ἐπιλαχών. Ἄν τό ἀπουσιάζον μέλος ἔχει δηλώσει ἐγγράφως ἀπό πρίν ἀδυναμία συμμετοχῆς στίς ἐργασίες τοῦ σώματος, γιά λόγους ἀνεξάρτητους ἀπό τή θέλησή του, δέν χάνει τήν ἰδιότητά του καί στό διάστημα αὐτό ἀντικαθίσταται ἀπό ἀναπληρωματικό μέλος.

12.ΉΚ.Ε.:

α) Προσδιορίζει τή στάση τοῦ Κινήματος καί τῆς Ἐφη¬μερίδας του στίς ἐν γένει τρέχουσες ἐξελίξεις καί σέ ζη¬τήματα σχετικά μέ τούς σκοπούς τοῦ Κινήματος στά πλαίσια πού ἔχει χαράξει τό Π.Α.Σ.

β) Φροντίζει γιά τήν ἐν γένει θεωρητική θεμελίωση καί τήν προβολή τῶν θέσεων τοῦ Κινήματος.

γ) Φροντίζει τήν ὅλη ὀργάνωση καί δραστηριότητα τοῦ Κινήματος.

δ) Ἐκλέγει Γραμματέα στήν Α' μετά τό ΣΥΝΕΔΡΙΟ σύγκληση της, στόν ὁποῖο ἀνατίθεται ἡ διεκπεραίωση τῆς ἀλληλογραφίας σέ συνεργασία μέ τόν Πρόεδρο καί ἡ ὑπογραφή ἐγγραφων καθώς καί ὁ σχεδιασμός δράσεων καί ὁ συντονισμός ὁμάδων προσώπων, πού ἐντάσσονται στήν ὀργανωτική δομή τοῦ Κινήματος ἤ συνεργάζονται μ' αὐτό στά πλαίσια τῶν ἀποφάσεων τῆς Κ.Ε. καί τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου.

ε) Ἐκλέγει Ταμία στήν Α' μετά τό ΣΥΝΕΔΡΙΟ σύγκληση της, στόν ὁποῖο ἀνατίθεται ἡ οἰκονομική διαχείριση τοῦ Κινήματος καί ἡ διεκπεραίωση τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν (ἀναλήψεων, καταθέσεων, πληρωμῶν) τοῦ Κινήματος μέ τίς Τράπεζες καί Ὀργανισμούς τοῦ Δημοσίου ἤ μέ τούς ἰδιῶτες γιά τό διάστημα πού θά τόν ἐξουσιοδότησει ό Πρόεδρος.

13. Ἡ Κ.Ε. ἀποφασίζει μέ διευρυμένη σύνθεση ἄν τό Κίνημα θά παρεμβαίνει στίς (εὐρωπαϊκές-ἐθνικές-τοπικές) ἐκλογές αὐτόνομο, συνεργαζόμενο μέ ἄλλους φορεῖς, ἤ ὑποστηρίζοντας μεμονωμένες ὑποψηφιότητες. Στήν περίπτωση αὐτή, συμμετέχει στή συνεδρίαση τῆς Κ.Ε. ἀριθμός μελῶν τοῦ Κινήματος ἴσος μέ τό συνολικό ἀριθμό τῶν μελῶν τῆς Κ.Ε., μέ ἐκπροσώπηση ἀνάλογη μέ τόν ἀριθμό τῶν ταμειακῶς ἐντάξει μελῶν τοῦ Κινήματος σέ κάθε περιφέρεια τῆς χώρας καί στό ἐξωτερικό, μέ τρόπο πού νὰ ἐπιτυγχάνεται ὅσο γίνεται ἀναλογικότερη ἐκπροσώπηση τῆς κατανομῆς τῶν μελῶν ἀνά περιφέρεια. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν μελῶν ἀναδεικνύονται ἀπό τά μέλη τῆς κάθε Περιφέρειας, εἴτε μέ Συνέλευση, εἴτε μέ μεταξύ τους διαβούλευση. [Ἡ παράγραφος 13 προστέθηκε ἀπό τό Η’ Συνέδριο]

Ἄρθρο 8: Τό Πολιτικό Γραφεῖο (Π.Γ.)

1.Τό Π.Γ. ἀποτελεῖται ἀπό τόν Πρόεδρο, τόν Ἀντιπρόεδρο καί ἀριθμό πέντε(5) μελῶν τῆς Κ.Ε. πού ἐκλέγει ἡ ἴδια.

2. Στά μέλη τοα Π.Γ. αναθέτονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες καί είναι ἀνακλητά ἀπό τήν Κ.Ε.

3.Τό Π.Γ.:

α) Προσδιορίζει τήν πολιτική γραμμή τοῦ Κινήματος καί τῆς Ἐφημερίδας του στά πλαίσια πού ἔχουν χαράξει τό ΠΑ.Σ. και ή Κ.Ε..

γ) Ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ ἄλλα πολιτικά κόμματα καί ὀργανώσεις.

δ) Ἀσκεῖ πολιτική διαφώτιση μέ ἄρθρα, ὁμιλίες, κείμενα κ.λπ.

ε) Φροντίζει γιά τήν θεωρητική θεμελίωση τοῦ Κινήματος.

4.Φροντίζει τήν ὅλη διοίκηση τοῦ Κινήματος.

5. Τό Π.Γ. συγκαλεῖται ἀπό τόν Πρόεδρο κατά τακτά χρονικά διαστήματα πού ὁρίζει τό ἴδιο τό Π.Γ. Σέ περίπτωση ἀρνήσεως τοῦ Προέδρου νά τό συγκάλεσει, τότε ἡ σύνοδος τῶν 3/5 τῶν μελῶν του εἶναι ἔγκυρη, ἐφόσον ἔχουν εἰδοποιηθεῖ ὅλα τά μέλη.

6. Τό Π.Γ. βρίσκεται σέ ἀπαρτία μέ τά 3/5 τῶν μελών του καί ἀποφασίζει μέ ἀπόλυτη πλειοψηφία τῶν παρόντων. Σέ περίπτωση ἰσοψηφίας ὑπερισχύει ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου.

Ἄρθρο 9: Πρόεδρος καί Ἀντιπρόεδρος

1.Ὁ Πρόεδρος καί ὁ Ἀντιπρόεδρος ἐκλέγονται ἀπό τό ΠΑ.Σ. μέ μυστική ψηφοφορία καί ἡ θητεία τους διαρκεῖ μέχρι τή σύγκληση τοῦ ἑπόμενου ΠΑ.Σ., ὁπότε καί ὑποβάλλουν τήν παραίτηση τους μαζί μέ τά λοιπά μέλη τῆς Κ.Ε..

Ἄν στήν πρώτη ψηφοφορία γιά τήν ἐκλογή Προέδρου κανένας ἀπό τούς ὑποψηφίους δέν συγκέντρωσει ἀπόλυτη πλειοψηφία, ἡ ψηφοφορία ἐπαναλαμβάνεται μεταξύ τών δύο πρώτων.

2.Ὑποψήφιοι γιά τή θέση τοῦ Προέδρου μπορεῖ νά εἶναι ὅλα τά μέλη τοῦ Συνεδρίου.

3. Ὁ Πρόεδρος:

α) Εἶναι μαζί μέ τό Π.Γ. ὑπεύθυνος γιά τή διοίκηση τοῦ Κινήματος.

β) Προεδρεύει στήν Κ.Ε. καί τό Π.Γ. καί τά Περιφερειακά Ὄργανα τῆς Χ.Δ.

γ) Ἐκπροσωπεῖ τό Κίνημα σέ ὅλες τίς σχέσεις του μέ φυσικά καί νομικά πρόσωπα καί ἀρχές.

δ) Ἐπαγρυπνεῖ γιά τήν ἐφαρμογή τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ, ἐλέγχει τή λειτουργία ὅλων τῶν ὀργάνων τοῦ Κινήματος καί γενικά ἐνεργεῖ στά πλαίσια τῶν ἀποφάσεων τῶν ΠΑ.Σ., Κ.Ε. καί Π.Γ..

4. Ὁ Ἀντιπρόεδρος:

α) Τόν Πρόεδρο, ὅταν ἀπουσιάζει, κωλύεται ἤ ἀδυνατεῖ νά ἐκτελέσει τά καθήκοντα του, ἀναπληρώνει ὁ Ἀντιπρόεδρος.

β) Ὁ Πρόεδρος ἀναθέτει συγκεκριμένους τομεῖς δραστηριοτήτων στόν Ἀντιπρόεδρο, στούς ὁποίους ἀναπτύσσει πρωτοβουλίες, σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῶν συλλογικῶν ὀργάνων τοῦ Κινήματος, ἀφοῦ ἐνημερώσει τόν Πρόεδρο.

5.Τά ὄργανα τῆς ΧΔ μποροῦν νά συνεδριάζουν μέ τηλεδιάσκεψη.

Β. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ἄρθρο 10: Ἡ Τοπική Συνέλευση (Τ.Σ.) καί ἡ Τοπική Επιτροπή (Τ.Ε.)

1. Τό σύνολο τῶν τακτικῶν μελῶν μιᾶς Τοπικῆς Ὀργάνωσης (Τ.Ο.) ἀποτελεῖ τήν Τοπική Συνέλευση (Τ.Σ.) τῆς Τ.Ο. πού εἶναι τό ἀνώτατο ὄργανό της. Στίς διαδικασίες μετέχουν καί στίς ἀπαρτίες ὑπολογίζονται μόνο τά ταμειακῶς ἐντάξει μέλη.

2. Ἡ ἐσωτερική λειτουργία τῆς Ὀργάνωσης καθορίζεται ἀπό τήν ἴδια μέ ἐνημέρωση τοῦ Π.Γ..

Ἄρθρο 11: Ἀντικατάσταση μελῶν τῶν Ὀργάνων τοῦ Κινήματος 1.Μέλος ὀργάνου τοῦ Κινήματος ἐκπίπτει ἀπό τό ἀξίωμά του μέ ἀπόφαση τοῦ ὀργάνου πού τό ἐξέλεξε, για τούς παρακάτω λόγους: α) Ἀδυναμία ἤ ἀνικανότητα νά ἀνταποκριθεῖ στά καθήκοντα του.

β) Παράβαση τῶν καθηκόντων του.

γ) Σοβαρή παράβαση τοῦ Καταστατικοῦ.

2.Ὅταν πρόκειται γιά μέλος τῆς Κ.Ε., ἀποφασίζει ἡ ἴδια, ὁπότε χρειάζεται πλειοψηφία τῶν 3/5 τῶν παρόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΗ

Ἄρθρο 12: Ἐγγραφή - Καθήκοντα - Δικαιώματα

1.Προϋποθέσεις.

α) Μέλη τοῦ Κινήματος μποροῦν νά γίνουν ἄνδρες καί γυναῖκες, πού ἔχουν συμπληρώσει τό 18ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους καί ἀποδέχονται τίς ἀρχές καί τό Καταστατικό του. Ὅσοι ἔχουν ἡλικία ἀπό 15-18 ἐτῶν μπορούν νά γίνουν δόκιμα μέλη.

β) Γιά τήν ἐγγραφή του, τό ὑποψήφιο μέλος ὑποβάλλει εἰδική ἔντυπη αἴτηση στό Π.Γ. ἤ, ἄν ὑπάρχει, στήν Τ.Ο. τοῦ νομοῦ ἤ τῆς πόλης, ὅπου κατοικεῖ. Τό ἔντυπο τῆς αἴτησης προσυπογράφεται ἀπό ἕνα τουλάχιστον μέλος τοῦ Κινήματος. Γιά τήν ἀποδοχή τῆς αἴτησης ἀποφασίζει τό Π.Γ.

2.Δοκιμαστική Περίοδος - Δόκιμα μέλη

α) Ὁ ἐγγραφόμενος κατατάσσεται πρῶτα στά δόκιμα μέλη τοῦ Κινήματος. Ἀφοῦ λήξει ἡ δοκιμαστική περίοδος, τῆς ὁποίας ἡ διάρκεια προσδιορίζεται ἀπό τά ὄργανα τῆς Τοπικῆς Κίνησης, ἄν ὑπάρχει, ἤ τό Π.Γ. Σέ κάθε περίπτωση, ἡ ἀπόφαση αὐτή ἐπικυρώνεται ἀπό τό Π.Γ. σέ τρεῖς τό πολύ μῆνες.

β) Κατά τή δοκιμαστική περίοδο τό Προεδρεῖο ἤ τό ἁρμόδιο Περιφερειακό Ὄργανο, ἄν ύπάρχει, φροντίζει γιά τήν ἐπαρκή ἐνημέρωση τοῦ δόκιμου μέλους.

γ) Τά τακτικά μέλη, πού δέν ἐκπληρώνουν τίς ὑποχρεώσεις τους, μετάγονται σέ δόκιμα μέ αἰτιολογημένη ἀπόφαση τοῦ Προεδρείου ἤ τοῦ ἁρμόδιου Περιφερειακοῦ Ὀργάνου πού ἐπικυρώνεται ἀπό τό Π.Γ..

3.Δικαιώματα μελῶν

Τό μέλος τοῦ Κινήματος δικαιοῦται:

α) Ὅταν εἶναι τακτικό, νά ἐκλέγεται μέλος τῶν κεντρικῶν καί Περιφερειακῶν Ὀργάνων τοῦ Κινήματος.

β) Νά ὑποστηρίζεται ὡς ὑποψήφιο γιά δημόσιες αἱρετές θέσεις, σύμφωνα μέ τίς διαδικασίες πού προβλέπει τό Καταστατικό.

γ) Νά προσφεύγει στά Κεντρικά καί Περιφεριακά Ὄργανα τοῦ Κινήματος γιά νά ἀναπτύσσει ἀπόψεις ἤ τυχόν παράπονα.

δ) Νά ζητεῖ τήν προστασία τοῦ Κινήματος μέ βάση τήν ἀρχή τῆς χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης σέ κάθε δυνατή καί δίκαιη περίπτωση.

ε) Νά ἐκφράζει τήν προσωπική του ἄποψη σέ ἐπιμέρους θέματα, ὅταν διαφωνεῖ μέ τήν ἄποψη τῆς πλειοψηφίας.

στ) Τό Κίνημα εἶναι ἀλληλέγγυο πρός τά μέλη του καί ἕτοιμο γιά κάθε ἠθική ἤ ὑλική βοήθεια πρός αὐτά καί τίς οἰκογένειες τους, ὅταν ὑπάρξει ἀνάγκη.

4. Καθήκοντα μελῶν

Τό μέλος (τακτικό ἤ δόκιμο):

α) Εἶναι ὑποχρεωμένο νά τηρεῖ τίς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ καί νά σέβεται τίς ἀποφάσεις τῶν διοικητικῶν ὀργάνων τοῦ Κινήματος.

β) Ὀφείλει νά συντελεῖ μέ τό παράδειγμα καί τή συμπεριφορά του μέσα καί ἔξω ἀπό τό Κίνημα, στήν προσέλκυση νέων μελῶν, νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἐξάπλωση καί ἔμπρακτη ἐφαρμογή τῶν ἀρχῶν τῆς Χ.Δ., νά ὑπομένει τίς ἀναγκαῖες γιά τόν σκοπό αὐτό θυσίες καί νά συμπεριφέρεται πρός τά ἄλλα μέλη τοῦ Κινήματος ὡς ἀδελφούς του.

γ) Φροντίζει νά θέτει στή διάθεση τοῦ Κινήματος, χωρίς ἀντάλλαγμα, περιουσιακά του στοιχεῖα (χρηματικό ποσό, ὧρες ἐργασίας, χώρους γιά συγκεντρώσεις, γραφεῖα, αὐτοκίνητα κ.λπ.).

δ) Δέν μπορεῖ νά εἶναι μέλος ἀντιχριστιανικῆς ὀργάνωσης, ἰδίως φασιστικῆς ἤ μασονικῆς.

ε) Εἰσφέρει στό Κίνημα τακτική μηνιαία εἰσφορά ἀνάλογη μέ τήν οἰκονομική του δυνατότητα.

Άρθρο 13: Διαγραφή μελών

1. Τό μέλος τακτικό ἤ δόκιμο διαγράφεται ὅταν: α) Ζητηθεῖ ἀπό τό ἴδιο ἐγγράφως,

β) Παραβαίνει τά καθήκοντα του πού προβλέπονται ἀπό τό Καταστατικό καί τόν ἐσωτερικό Κανονισμό τοῦ Κινήματος.

Τό μέλος, πρίν διαγραφεῖ, καλεῖται σέ ἀπολογία ἀπό τήν Τοπική Κίνηση, στήν ὁποία ἀνήκει, ἄν ὑπάρχει, ἤ ἀπό τό Π.Γ., τά ὁποῖα ἀποφασίζουν σχετικά. Τό διαγραμμένο μέλος μπορεῖ νά προσφύγει κατά τῆς ἀπόφασης στήν Κ.Ε., ἡ ὁποία ἀποφασίζει ὁριστικά στήν ἀμέσως ἑπόμενη ἀπό τήν ὑποβολή τῆς αἴτησης συνεδρία της.

2.Διαγραμμένο μέλος ἔχει δικαίωμα νά ζητήσει τήν ἐγγραφή του ὡς δόκιμου μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΝΕΟΛΑΙΑ

Ἄρθρο 14: Ὀργάνωση τῆς Ε.Χ.Ο.Ν.

Τά μέλη τοῦ Κινήματος ἡλικίας ἀπό 18 μέχρι 30 ἐτῶν μποροῦν νά ἀποτελέσουν αὐτοτελές Δίκτυο (Ἑλληνική Χριστιανοσοσιαλιστική Ὄργάνωση Νέων - Ε.Χ.Ο.Ν.), πού ἀποτελεῖ τήν ὀργάνωση Νεολαίας τοῦ Κινήματος καί νά ὀργανώνονται σέ περιφερειακό ἐπίπεδο, μέ ἀνάλογη ἐφαρμογή τῶν οἰκείων διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ. Ἄρθρο 15: Ἡ Συνδιάσκεψη τῆς Ε.Χ.Ο.Ν. (ΣΥΝ.ΕΧΟΝ)

1. Ἡ Συνδιάσκεψη ΕΧΟΝ (ΣΥΝ.ΕΧΟΝ) ἀπαρτίζεται ἀπό ὅλα τά μέλη τῆς Νεολαίας πού εἶναι ταμειακῶς ἐντάξει καί συγκαλεῖται τακτικά κάθε χρόνο ἀπό τό Κ.Σ. τῆς ΕΧΟΝ. Ἔκτακτα συγκαλεῖται μέ αἴτησή τοῦ Κ.Σ. τῆς ΕΧΟΝ καί τοῦ 1/3 τῶν μελῶν τῆς ΕΧΟΝ.

2. Ἡ Συνδιάσκεψη ἀποτελεῖ τό ἀνώτατο ὄργανό της. Μελετᾶ καί ἀποφασίζει γιά ζητήματα Νεολαίας, εἰσηγεῖται σχετικά στό Πανελλήνιο Συνέδριο καί προωθεῖ τίς ἀρχές καί τίς θέσεις τοῦ Κινήματος στό χῶρο τῆς Νεολαίας. Οἱ ἀποφάσεις της πρέπει νά βρίσκονται στά πλαίσια πού χαράσσει τό Συνέδριο τοῦ Κινήματος καί εἶναι ὑποχρεωτικές γιά τό Κ.Σ. τῆς ΕΧΟΝ.

3. Ἡ Συνδιάσκεψη τῆς ΕΧΟΝ ψηφίζει τόν ἐσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας τῆς ὀργάνωσης μέσα στά πλαίσια τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

4. Ἡ Συνδιάσκεψη τῆς ΕΧΟΝ ἐκλέγει τά μέλη τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου, πού εἶναι τό ἀνώτατο ἐκτελεστικό ὄργανο τῆς Νεολαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΟΡΟΙ

Ἄρθρο 16

Πόροι τοϋ Κινήματος εἶναι:

1.Οἱ τακτικές καί ἔκτακτες εἰσφορές τῶν μελῶν καί τό δικαίωμα ἐγγραφῆς τους.

2.Δωρεές. Κληροδοτήματα, κ.λπ.

3.Ἔσοδα ἀπό αὐτόνομες ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες (ἐκδόσεις βιβλίων, ἐφημερίδων, λειτουργία βιβλιοπωλείων κ.λπ.), πού ἀναλαμβάνονται μετά ἀπό απόφαση τῆς Κ.Ε. μέ σκοπό τήν οἰκονομική ὑποστήριξη τοῦ Κινήματος.

4.Κάθε ἄλλο ἔσοδο πού ἐγκρίνεται ἀπό τήν Κ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ἄρθρο 17

1. Τό Κίνημα τῆς Χ.Δ. ἔχει ὡς ἔμβλημα στάχυ ἀνάμεσα στίς λέξεις «Χριστιανική Δημοκρατία» τήν πρώτη πάνω καί τήν ἄλλη κάτω.

2. Τό Κίνημα διαλύεται μέ ἀπόφαση Πανελληνίου Συνεδρίου, πού συγκαλεῖται ἔκτακτα, εἰδικά γιά τό σκοπό αὐτό. Ἡ ἀπόφαση πρέπει νά ληφθεῖ μέ πλειοψηφία 5/6 τῶν παρόντων. Ἡ ἴδια ἀπόφαση καθορίζει τήν τύχη τῆς περιουσίας τοῦ Κινήματος.

3. Τό Καταστατικό τοῦτο ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπό τό Α' Συνέδριο τῆς Χ.Δ. (Δεκέμβρης 1979) καί τροποποιήθηκε ἀπό τό Β' Συνέδριο (Μάρτιος 1984), τό ἔκτακτο Συνέδριο τοῦ 1985 (Μάρτιος), τό Γ' Συνέδριο (Ἀπρίλιος 1991), τό ΣΤ' Συνέδριο (Ἰούνιος 2007), τό Ζ’ Συνέδριο (Νοέμβριος 2011) και το Η’ Συνέδριο (Νοέμβριος 2015).

4. Τό Καταστατικό μπορεῖ νά ἀναθεωρηθεῖ ἀπό ἄλλο Συνέδριο καί νά ἑρμηνευθεῖ ἀπό τήν Κ.Ε., ὅπου προκύπτουν κενά καί ἀμφιβολίες.

5. Ζητήματα πού δέν προβλέπονται ἀπό τό Καταστατικό ρυθμίζονται ἀπό τούς ἐσωτερικούς κανονισμούς τῶν ὀργάνων τοῦ Κινήματος.

6.Οἱ ἀποφάσεις στά Ὄργανα τοῦ Κινήματος, ὅταν δέν ὑπάρχει εἰδική διάταξη τοῦ Καταστατικοῦ ἤ τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ, παίρνονται μέ ἀπόλυτη πλειοψηφία τῶν παρόντων, πού δέν πρέπει νά εἶναι λιγότεροι ἀπό τό 1/3 τῶν μελῶν.

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 22:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 09:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1609
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2670902
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.