Αρχική arrow ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ arrow 810 arrow Η Μασονία (Τεκτονισμός) καί τό χρέος τῆς ᾿Εκκλησίας

Η Μασονία (Τεκτονισμός) καί τό χρέος τῆς ᾿Εκκλησίας

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2009


1. ᾿Απόφαση τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος (1933)
«῾Η ῾Ιεραρχία τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος... ἐπιληφθεῖσα τῆς... ἐξετάσεως τῆς Μασονίας, τοῦ διεθνοῦς τούτου μυστικοῦ ὀργανισμοῦ,... κατέληξε ὁμοφώνως εἰς τά ἑπόμενα... συμπεράσματα·
῾Η Μασονία δέν εἶναι ἁπλῆ τις φιλανθρωπική ἕνωσις ἤ φιλοσοφική Σχολή, ἀλλ’ ἀποτελεῖ μυσταγωγικόν σύστημα, ὅπερ ὑπομιμνήσκει τάς παλαιάς ἐθνικάς μυστηριακάς θρησκείας ἤ λατρείας...
᾿Αποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, ὅλως διάφορος... καί ξένη τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας...
Ζητοῦσα νά συμπεριλάβει κατά μικρόν εἰς τούς κόλπους αὐτῆς ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα,... ἀνυψοῖ ἑαυτήν εἰς εἶδος τι ὑπερθρησκείας...
῾Η Μασονία... υἱοθετήσασα τήν λεγομένην φυσικήν ἠθικήν, περιέρχεται... εἰς ὀξεῖαν ἀντίθεσιν πρός τήν Χριστιανικήν Θρησκείαν... ῾Ο Χριστιανισμός, ὡς ἐξ ἀποκαλύψεως Θρησκεία,... βασίζει τό ἠθικόν αὐτοῦ οἰκοδόμημα ἐπί τῆς ὑπερφυσικῆς Θείας Χάριτος...
Δέον τά πιστά τῆς ᾿Εκκλησίας τέκνα, ὅπως ἀπέχωσι τοῦ Μασονισμοῦ...».
Πρᾶξις «Περί Μασονίας». (βλ. Π. Τρεμπέλα, 1958, Μασσωνισμός, ᾿Αθῆναι, ᾿Εκδ. «Ζωή», σελ. 214-222).

2. «Συγκρητιστική εἰδωλολατρική θρησκεία»
Τοῦ =Ελευθερουπόλεως ᾿Αμβροσίου
«᾿Αποδεικνύεται δι’ ἀμαχήτων τεκμηρίων... ὅτι ὁ Μασονισμός ἀποτελεῖ ἀναντιρρήτως ἕν εἶδος συγκρητιστικῆς εἰδωλολατρικῆς θρησκείας... Συνεπῶς ἡ εἰς τόν Μασονισμόν μύησις παντός ᾿Ορθοδόξου Χριστιανοῦ ἀποτελεῖ... ἀποκήρυξιν τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως καί προσχώρησιν εἰς ἄλλην θρησκείαν,... τοῦ Μασονισμοῦ.
Πολλοί ἐκ τῶν σημερινῶν ῾Ελλήνων Μασόνων, ἔχουν βραχυκυκλωθεῖ ἐντός τῶν Στοῶν... ᾿Ιδίως οἱ ἀμύητοι εἰς τούς ἀνωτέρους μασονικούς βαθμούς ἀποτελοῦν τραγικά θύματα μιᾶς πρωτοφανοῦς ἀπάτης... ῾Η ᾿Εκκλησία ὀφείλει νά ἀναζητήσει, νά ἀνεύρει καί νά ἐλευθερώσει αὐτούς ἐκ τῆς πλάνης...».
(βλ. Β. Λαμπρόπουλου, 2001, Τό μαῦρο λεξικό τῆς ῾Ελληνικῆς Μασονίας, τ. 1-2, ᾿Αθῆναι, ᾿Εκδ. «Βασδέκη», πρόλογος, σελ. 7-9).

3. «῾Η Μασονία φιλοδοξεῖ νά ἀποβεῖ ῾Υπερθρησκεία»
Τοῦ =᾿Αρχιμανδρίτου ᾿Επιφανίου Θεοδωροπούλου
«Φιλοδοξεῖ νά ἀποβεῖ θρησκεία πάσης τῆς ἀνθρωπότητος..., νά ἀποβεῖ μία ὑπερθρησκεία...
῾Η Μασονία λέγει ὅτι “ἐρευνᾶ τήν ᾿Αλήθειαν”, ἐνῶ ὁ Χριστός διακηρύσσει· “᾿Εγώ εἰμι ἡ ᾿Αλήθεια” (᾿Ιωάνν. ιδ, 6).
῾Η Μασονία, μή φιλοῦσα τήν ὄντως Σοφίαν, τόν ᾿Ιησοῦν Χριστόν, δέν εἶναι ἀληθῶς “φιλοσοφική” ὀργάνωσις, ἀλλά μᾶλλον “φιλοζοφική”, ὡς προσφυέστατα ἀπεκάλει αὐτήν ὁ ᾿Απόστολος Μακράκης, διότι φιλεῖ τόν ζόφον, τό σκότος...
῾Η σοφία τῆς Μασονίας “οὐκ ἔστιν ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλ᾿ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης...” (᾿Ιωάνν. γ, 15).
῞Ελληνες Μασόνοι, φύγετε ὡς τάχιστα ἐκ τῆς Μασονίας... Μή πλανᾶσθε! Εἶναι ῾Υπερθρησκεία. ᾿Αρκέστητε εἰς τόν Χριστόν καί τήν ᾿Εκκλησίαν Αὐτοῦ...».
(βλ. ᾿Αρχ. ᾿Επιφανίου Θεοδωρόπουλου, 1965, ῾Η Μασονία ὑπό τό φῶς τῆς ᾿Αληθείας, ἐν ᾿Αθήναις, ᾿Εκδ. «Πάτμος», σελ. 18, 148-153).

4. ῾Η Μασονική ῾Εταιρεία Ι῝῝῟ἣἂὃὰὦἂ καί ἡ ὑπερστοά Λέσχη Μπίλντερμπεργκ
Τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
α) «Οἱ σύγχρονοι ᾿Ιλλουμινάτοι... ἀποτελοῦν συνέχεια τοῦ ᾿Ιλλουμινατικοῦ Τάγματος τῆς Βαυαρίας, πού ἵδρυσε ὁ γνωστός σατανιστής-ἑωσφοριστής ᾿Αδάμ Βαϊσχάουπτ τό 1776... (διάλυση τοῦ Τάγματος τό 1784 συνεπείᾳ ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν... ἀνθρωποθυσιῶν...).
῾Ο κ. Νικόλαος Λάου... ἀποκρύπτει τό σατανιστικό - ἑωσφορικό παρελθόν τοῦ Τάγματος τῶν ᾿Ιλλουμινάτι, ὁμολογεῖ ὅμως σαφῶς ὅτι τό Τάγμα του ἐνδιαφέρεται γιά τήν “ἐλαχιστοποίηση τοῦ ρόλου τῶν ᾿Εθνικῶν Κυβερνήσεων” καί τήν ἐπικράτηση παγκόσμιας ὑπερκυβέρνησης, τήν ὁποίαν χαρακτηρίζει ὡς “συντονιστικό κέντρο μεταξύ τῶν ἐθνῶν”... ῾Η Μασονική ᾿Ιλλουμινατική ῾Εταιρεία τοῦ Λονδίνου προτίθεται νά ἀνιδρύσει καί στή χώρα μας παρακλάδι της,... γιά νά προωθήσει τίς ἀρχές τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ Τάγματος τῶν ᾿Ιλλουμινάτι, πού εἶναι ἐντελῶς ἀσυμβίβαστες μέ τήν Χριστιανική ᾿Αλήθεια...».
(᾿Ανακοινωθέν τῆς 3-7-09 τῆς ῾Ι.Μ. Πειραιῶς).
β) «...῾Υπερστοά μέ τό ὄνομα Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, ἡ ὁποία... ἀποτελεῖ ἕνα αἴσχιστο Διευθυντήριο παγκοσμιοποιήσεως, πού ἀπεργάζεται τή διάλυση τοῦ ῎Εθνους - Κράτους καί τήν προώθηση στίς μάζες τῆς ἰδέας τῆς ἀναγκαιότητας μιᾶς παγκόσμιας ὑπερκυβέρνησης.
῾Ο σκληρός πυρήνας (ἡ Λ.Μ.) τοῦ ἐκτελεστικοῦ ὀργάνου τῆς Γκαχάλα (ὀργανώσεως τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ) ἀποτελεῖται ἀπό ἐπίλεκτα στελέχη τοῦ ᾿Αμερικανικοῦ ῾Εβραϊκοῦ Λόμπυ καθώς καί ἀπό τούς παγκοσμίως ἐγνωσμένους ῾Εβραίους μεγαλοτραπεζίτες Ρότσιλντ καί Ροκφέλερ καί τούς γνωστούς ἀνθέλληνες Κίσσινγκερ, Μπρεζίνσκι καί Σόρος...
῾Ο σχεδιασμός τῶν Μπίλντερμπεργκς... μέ κοινό πρόγραμμα τόν ὀλιγαρχικό ἰμπεριαλιστικό ἔλεγχο τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου καί τή δημιουργία παγκόσμιας ὑπερκυβέρνησης... διά νά τίς «ἐπανιδρύσει» ἐπιβάλλοντας στυγνή παγκόσμια δικτατορία καί ἑνοποιῶντας καί τίς θρησκεῖες στήν πανθρησκεία τοῦ ΜΡΑ, τοῦ δυσώνυμου ῾Εωσφόρου...».
(᾿Ορθ. Τύπος, 1.5.2009).

5. Μασονικά χαρακτηριστικά
Τοῦ Κώστα Τσαρούχα.
«῾Η Μασονία τεχνικά μέν στηρίζεται στά ἐπαγγελματικά σωματεῖα τοῦ Μεσαίωνα, ὡς περιεχόμενο δέ, στά διάφορα κατάλοιπα τῆς εἰδωλολατρίας (“συνέχεια ἀρχαιοτάτων μυστηρίων”, κατά τόν μασόνο Τ. Βρατσάνο).
῾Η Μασονία εἶναι διεθνής ὀργάνωση, πού ξεκίνησε σάν ἰδιότυπη στρατιωτική ἐπιχείρηση ἀπό τήν ᾿Αγγλία τό 1777..., πιστός πράκτορας τῶν πολιτικοοικονομικῶν ἀγγλικῶν συμφερόντων.
῾Η Μασονία ἔχει σαφῶς ἀντιχριστιανικό χαρακτήρα... καί ἐπηρεάζεται κατ’ εὐθεῖαν ἀπό ξένα κέντρα... Κατά τή Μασονία “῾Ο μαθητής ᾿Ιησοῦς ἦτο μύστης τῆς Αἰγυπτιακῆς Στοᾶς...”.
Μέ ἐπίσημες δικαστικές ἀποφάσεις ἡ Μασονία χαρακτηρίζεται στήν ῾Ελλάδα κρυφή καί μυστική ὀργάνωση, πού ἡ δραστηριότητά της εἶναι ἀντίθετη στή δημόσια τάξη... ῾Η σιωπή, πρώτη καί σημαντική ἀρχή τοῦ Τεκτονισμοῦ, εἶναι ἐκείνη πού διατηρεῖ τό θρύλο του. Οἱ μασονικές δοξασίες δέν ἀντέχουν στό φῶς καί στό διάλογο...».
(βλ. Κ. Τσαρούχα, 2004, ῾Η Μασονία στήν ῾Ελλάδα, ᾿Εκδ. «῾Ελληνικά Γράμματα», σελ. 21, 66 καί 69 - 70).

6. Παγκόσμια συνωμοτική πολιτική ὀργάνωση
Τοῦ Νικολάου Ψαρουδάκη.
«῾Η Μασονία εἶναι ὀργάνωσις θρησκευτικῆς μυστηριακῆς μορφῆς. ᾿Αποτελεῖ ἀναβίωσιν τῆς ἀρχαίας εἰδωλολατρίας... ᾿Επιδιώκει τήν βαθμιαίαν διάβρωσιν τῆς πίστεως εἰς τό πρόσωπον τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καί τήν διάλυσιν τῆς χριστιανικῆς ᾿Εκκλησίας... ῾Η ἰδιότης τοῦ Μασόνου καί τοῦ ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ εἶναι ἀσυμβίβαστες.
῾Η Μασονία διαβιβρώσκει τήν Πολιτείαν καί τήν Κοινωνίαν, μυοῦσα εἰς αὐτήν ἰθύνοντα στελέχη αὐτῆς καί χρησιμοποιοῦσα διά τούς σκοπούς της... ἀποτελοῦσα τεράστιο δίκτυον κατασκοπείας εἰς τήν ὑπηρεσίαν παγκοσμίου ἡγεσίας... ῾Η Μασονία ἀποτελεῖ παγκόσμιον συνωμοτικήν καί σκοτίαν ὀργάνωσιν.
῾Ως μέσα ἡ Μασονία χρησιμοποιεῖ τήν ὑποδούλωσιν τῆς φιλοδοξίας καί τῆς ἰδιοτελείας τῶν μελῶν της (μασονική ἀλληλεγγύη), τά ὁποῖα δεσμεύει μέ βαρεῖς ὅρκους καί ἔχει ὑποχείρια ἐφ’ ὅρου ζωῆς.
Κατόπιν τούτου καθῆκον παντός Χριστιανοῦ καί τῆς ᾿Εκκλησίας εἶναι ἡ διαφώτισις τῆς κοινῆς γνώμης περί τοῦ κινδύνου τῆς Μασονίας, τοῦ δέ Κράτους, ἡ ἄνευ ἀναβολῆς ἀνάκληση τῶν περί Μασονίας Διαταγμάτων καί ἡ διάλυση των μασονικῶν Στοῶν, ἐφ’ ὅσον εὑρίσκονται ὑπό τό σημερινόν σχῆμα τῆς συνωμοτικῆς δράσεως...».
(βλ. «Χριστιανική», ἀρ. φ. 642/12.9.2002 καί «Χρ. Δημοκρατία», ἀρ. φ. 54/15.4.1956).
Μασονικές ᾿Οργανώσεις καί παραφυάδες της Νέας Τάξης
1.Μασονία, Τεκτονικό ῞Ιδρυμα (Σύστημα Στοῶν).
2. Ρόταρυ καί Σοροπτιμισμός (προθάλαμοι τῆς Μασονίας).
3. Λάϊονς.
4/5. Θεοσοφική ῾Εταιρεία καί Χιλιασμός (Μάρτυρες τοῦ ᾿Ιεχωβᾶ).
6. Α.Χ.Ε.Π.Α. καί ΓΚΑΠΑ.
7/8. Προσκοπισμός καί Χ.Α.Ν./Χ.Ε.Ν.
9. ῞Ιδρυμα Εὐρώπης Δραγάν.
10/11. Ροδοσταυρικό Τάγμα Α.Μ.Ο.ὓ.ἒ. καί Στοά «Ρόδον τό ἀμάραντον».
12. Μυστικές Λέσχες Παγκόσμιας Διακυβέρνησης (Λέσχη Μπίλντεμπεργκ - Ι῝῝῟ἣἂὃὰὦἂ - Νέα ᾿Εποχή).
13. Διεθνής Σιωνισμός κ.ἄ. (βλ. Ν. Ψαρουδάκη, 1991, Μασονικές ᾿Οργανώσεις, ᾿Αθήνα, ᾿Εκδ. «᾿Ορθ. Μέτωπο»).
Βιβλία Ν. Ψαρουδάκη
γιά τή Μασονία
καί τίς παραφυάδες της
1. Αἱ σκοτειναί δυνάμεις ὑπό τό φῶς τοῦ Χριστιανισμοῦ, 1963 (Χ.Δ.).
2. Τά μυστικά σχέδια τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ (Τά πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών), 1976 (Χ.Δ.).
3.Προσφυγή κατά τῆς Μασονίας καί ἄλλα ντοκουμέντα, 1999 (1978).
4. Μασονία, ἡ ἔχιδνα τοῦ Σιωνισμοῦ, 1991.
5. Μασονικές ᾿Οργανώσεις, 1991.
6. Νέα ᾿Εποχή, ὁ πρόδρομος τοῦ ᾿Αντιχρίστου, 1991.
7. Διεθνής Σιωνισμός, 1991.
8/9. Σατανισμός, Σατανολατρία, 1991./Μασονική Σατανολατρία, 1991.
10. Προσκοπισμός και Μασονία, 1993.
11. Διεθνές Ρόταρυ, 1994.
12. Στά ἄδυτα τῆς Μασονίας (Μυήσεις 33 βαθμῶν, σελ. 840), 1995.
13. Σεμινάριο ᾿Αποκάλυψης τοῦ Σατανᾶ καί τῶν λεγεώνων του, 1996.
Παραγγελίες· Όρθόδοξο Μέτωπο, Βασ. Σοφίας 14 Μαρούσι 151 24, Τηλ.· 210-8022074, 210-8028705.

Μασονικές Στοές Πειραιά

Α) Μεγάλη Στοά Σκωτικοῦ Δόγματος

1. Ποσειδωνία
2. ᾿Ισότης
3. Μιαούλης
4. Φοῖνιξ
5. Πίστις
6. Σαλαμίς

Β) ᾿Εθνική Μεγάλη Στοά ῾Ελλάδος

1. Μιαούλης
2. Πίστις
3. Ποσειδωνία
4. Παρθενών (ἀγγλική)
5. ᾿Εμπεδοκλῆς
6. Φιλική ῾Εταιρεία
7. ῾Ηρακλῆς
8. Κομνηνῶν
9. ᾿Επαρχιακή Μ. Στοά Μεγάρων

᾿Αφιερώνεται στούς μακαριστούς ᾿Αρχιμανδρίτη ΕΠΙΦΑΝΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ καί ΝΙΚΟΛΑΟ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ

5 Σχόλια

Επισκέπτης
ΤΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΑΣ
05 Απρίλιος 2010, 06:35
ΨΕΥΤΕΣ ΨΕΥΤΕΣ ΨΕΥΤΕΣ. ΤΙ ΨΥΧΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ? ΔΕΝΝ ΧΟΡΤΑΣΑΤΕ ΨΕΜΜΑΤΑ
Επισκέπτης
ΑΝΤΙ-ΝΕΑ ΤΑΞΗ
25 Μάιος 2011, 14:09
ΤΕΚΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΗ,Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΝΑΕΙ.ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΟΡΚΙΖΕΣΤΕ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΕΩΣΦΟΡΟ.Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑ ΜΑ ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΑΕΙ!!!
Επισκέπτης
αλεξ
08 Ιούλιος 2011, 17:13
Απο την πόρτα σου περνω με ενα κοφίνι σύκα και μου πετας ενα κεφτε ευχαριστω δεν κανπιζω.... αρες μάρες κουκουναρες.....
Επισκέπτης
αναγνώστης
15 Ιανουάριος 2013, 19:16
Κι άλλα στελέχη της ΝΔ, δικτυωμένα στους Ρόταρυ και στους Λαϊονς. Ονόματα, φωτογραφίες, διασυνδέσεις http://antiparakmi.blogspot.com/2013/01/blog-post_11.html
Επισκέπτης
βουτσινας
19 Αύγουστος 2015, 10:52
Πως ειναι δυαντον να βλεπετε και να αναλυετε και να καταγγελετε τοσο σωστα τα ψεματα του διεφθαρμενου αυστηματος της παγκοσμιοποίησης ...και να καταπινετε αμασητα τα εξισου χοντρα ψέματτα του παπαδαριού ,,παπαδαριό = η επισημη εκκλησια των λιβανωτων των δεσποτων της χλιδης κτλπ
Υποβολή σχολίου
Δεν θα δημοσιευθεί

Ειδοποίησέ με μέσω e-mail σε απαντήσεις
Συλλαβισμός Συλλαβισμός

Ειδοποιήσεις μέσω e-mail

Δεν θέλω να λαμβάνω πλέον ειδοποιήσεις για νέα σχόλια σε αυτό το άρθρο

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 22:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 09:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1609
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2670900
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.