Αρχική arrow ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ arrow Μεθοδικὴ ἀφαίμαξη τῶν λαῶν

Μεθοδικὴ ἀφαίμαξη τῶν λαῶν

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019
ΟΤΑΝ Ο «ΖΟΥΡΛΟΜΑΔΥΑΣ» ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΕΞΑΘΛΙΩΝΕΙ

τοῦ Γιάννη Ζερβοῦ

Ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικὴ εἶναι μελέτη τοῦ γερμανικοῦ ἱδρύματος CEP, σὲ σχέση μὲ τὴν ἐξέλιξη τῶν οἰκονομιῶν ὀκτὼ χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης, ἀπὸ τὴν ἔνταξή τους στὸ σύστημα τοῦ εὐρὼ μέχρι τὸ 2017. Μὲ ἀφρομὴ τὰ εἴκοσι χρόνια τοῦ εὐρὼ, ποὺ συμπληρώνο¬νται ἐφέτος, οἱ μελετητὲς θέλουν νὰ ἀναδείξουν ποιοὶ εἶναι οἱ κερδισμένοι καὶ ποιοι οἱ χαμένοι.

Μὲ «σημεῖο 0» τὴν κατάσταση τὸ 1999, ὅταν καθιερώθηκε τὸ σύστημα εὐρώ, «ἰσολογίζουν» πόσα «κέρδισε» καὶ πόσα «ἔχασε» κάθε χώρα ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα. Στὰ «κέρδη» προστίθενται οἱ ἄνω τοῦ 1999 ἐτήσιες ἐπιδόσεις τῆς οἰκονομίας καὶ στὶς «ζημίες» καταλο¬γίζονται οἱ ἀντίστοιχες κάτω τοῦ 1999 ἐτήσιες ἐπιδόσεις, ὅπως φαίνεται στὸν συγκεντρωτικὸ πίνακα 1.

Ἡ Γερμανία καὶ ἡ Ὀλλανδία εἶναι οἱ μεγάλοι κερδισμένοι, ἀφοῦ κατὰ μέσον ὅρο, φαίνεται ὅτι ὁ κάθε πολίτης τῶν χωρῶν αὐτῶν ἔχει γίνει πλουσιώτερος κατὰ εἴκοσι καὶ πλέον χιλιάδες εὐρώ, σὲ σχέση μὲ τὴν «πρὸ εὐρὼ» ἐποχή. Ἀντίστοιχα, ἡ κάθε χώρα αὔξησε τὸ ἀκαθάριστο ἐθνικὸ προϊόν της, σὲ ἀπόλυτους ἀριθμούς: Ἡ Γερμανία κατὰ 1,8 τρισεκατομμύρια εὐρὼ περίπου καὶ ἡ Ὀλλανδία κατὰ 346 δισεκατομμύρια. Τὸ κατά κεφαλὴν εἰσόδημα δείχνει τὸ ἐπίπεδο ζωῆς τῶν πολιτῶν, ἐνῶ τὸ Α.Ε.Π. τὸ μέγεθος τῆς οἰκονομίας. Ὁ πίνακας θὰ ἦταν πιὸ πλήρης, ἂν φαινόταν καὶ ἡ ποσοστιαία ἐξέλιξη.

Ὅμως, πόσο παραπλανητικὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ «μπακαλικὴ λογιστικὴ» σὲ σχέση μὲ τὴν καθημερινότητα τῶν λαῶν, προκύπτει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὡς «κερδισμένη» ἐμφανίζεται καὶ ἡ Ἑλλάδα, ἔστω καὶ ὁριακά.

Ἡ άνώμαλη πορεία τῆς Xώρας μας στὸ εὐρὼ φαίνεται ἀπὸ τὸν πίνακα 2, ὅπου ἐμφανίζεται ἡ ἐξέλιξη τοῦ κατὰ κεφαλὴν εἰσοδήματος κάθε χρόνο, ἀπὸ τὸ 2001, μὲ τὸ 0 νὰ ἀποτυπώνει τὴν πρὸ τοῦ εὐρὼ κατάσταση. Διακρίνεται ἡ «φούσκα» τῶν ἐτῶν 2001-2008, ἡ ψευδαίσθηση τῆς «ἰσχυρῆς Ἑλλάδας» τοῦ Κώστα Σημίτη, μὲ ἀποκορύφωμα τὸ πανάκριβο «πάρτυ» τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004 καὶ ἡ ἀπότομη «βουτιὰ», ποὺ ἀκολούθησε καὶ θὰ ἐξακολουθεῖ ἐπὶ δεκαετίες, μὲ τὴ Xώρα ὑποθηκευμένη. Δύσκολα θὰ μᾶς «συγχωρεθεῖ» τὸ γεγονὸς ὅτι ἔστω καὶ γιὰ ἕνα διάστημα, «βγάλαμε» ἀπὸ τὸ εὐρώ, ἀκόμα καὶ ἂν ἡ δική μας ἐπίπλαστη εὐμάρεια ἦταν δικό τους κέρδος.

Τὸ ἐνδιαφέρον, τῆς μελέτης αὐτῆς βρίσκεται στὸν πίνακα 2, ὅπου ἀπει¬κονίζεται ἡ ἐξέλιξη τοῦ κατὰ κεφαλὴν ΑΕΠ στὴν Ἑλλάδα τοῦ εὐρώ (μπλὲ γραμμὴ πιὸ σκούρα στὴ δική μας ἀσπρόμαυρη ἔκδοση), μὲ τὴν ἐξέλι¬ξη, ὅπως αὐτὴ θὰ ἦταν, ἐὰν ἡ Xώρα δὲν εἶχε ἐνταχθεῖ στὸ εὐρώ (πορτο¬καλὶ γραμμὴ πιὸ ἀνοικτὴ γκρίζα στὴν ἀσπρόμαυρη ἐκδοχή).

Σύμφωνα μὲ τοὺς μελετητές, ἀντὶ γιὰ τὰ «σκαμπανεβάσματα», θὰ εἴχαμε μία ἤπια ἀνάπτυξη, ὄχι στὸ ἐπίπεδο τῆς «φούσκας» 2001-2008, ἀλλὰ μὲ σταθερὴ ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, ποὺ θὰ ἦταν σήμερα ἀνώτερη σὲ σχέση μὲ αὐτὴ, τὴν ὁποία ζοῦμε ὡς μέλη τῆς Εὐρωζώνης.

Ὅμως, ἂν θέλουμε νὰ δοῦμε τὰ πράγματα ἀπὸ πανευρωπαϊκὴ σκοπιά, τὰ σοβαρότερα συμπερά¬σματα ποὺ ἀναδεινύονται, εἶναι τὰ ἄγνωστα στὴ δική μας κοινὴ γνώμη δεδομένα τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἰταλίας, 2ης καὶ 3ης ἀντίστοιχα σὲ μέγεθος οἰκονομιῶν τῆς Εὐρωζώνης. Ἀπὸ τὸν συγκεντρωτικὸ πίνακα 1 προκύπτει ὅτι ἀπὸ τὴν ἔνταξη στὸ εὐρὼ καὶ μετά, τὸ ΑΕΠ τῆς καθεμιᾶς συρρικνώθηκε κατὰ τὰ τεράστια ποσὰ τῶν 3,5 τρισεκα¬τομμυρίων εὐρὼ γιὰ τὴ Γαλλία καὶ 4,3 γιὰ τὴν Ἰταλία. Ὁ κάθε Γάλλος πολίτης μετρᾶ ζημία εἰκοσαετίας 66.000 περίπου εὐρὼ καὶ 73.000 ὁ Ἰταλός.

Ἂν δοῦμε καὶ τὸν ἀναλυτικὸ πίνακα ἐξέλιξης τοῦ ἀνὰ κάτοικο ΑΕΠ τῆς κάθε χώρας, πίνακες 3 καὶ 4, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἀπὸ τὴν ἔνταξή τους στὸ εὐρὼ καὶ ἐπὶ εἰκοσαετία «δὲν σήκωσαν κεφάλι», ἀφοῦ εἶναι συνεχῶς «ὑπὸ τὸ μηδὲν» οἱ ἐπιδόσεις τους, ἀπὸ τὸ 1999 καὶ μετά. Στοὺς πίνακες αὐτοὺς ἀποτυπώνεται ἡ μεθοδευμένη καὶ σταδιακὴ ἀφαίμαξη τῶν λαῶν αὐτῶν. Ἡ ἀντίδραση ἔχει ἤδη ἐκδηλωθεῖ, μὲ τὴν ἀνατροπὴ στὸ πολιτικὸ σύστημα στὴν Ἰτα¬λία καὶ τὶς συνεχεῖς διαδηλώσεις τῶν «κίτρινων γιλέκων» στὴ Γαλ¬λία. Οἱ ἐξελίξεις στὶς χῶρες αὐτὲς οὔτε περιστασιακὲς εἶναι, οὔτε προσωρινές. Ἀποτυπώνουν ἀδι¬κίες καὶ στρεβλώσεις δεκαετιῶν.

Ἡ πρωτοφανὴς ἀστυνομικὴ βία κατὰ τῶν κίτρινων γιλέκων ἔχει καταγγελθεῖ καὶ στὸ ἐπίπεδο τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Ἀκόμα καὶ ἀστυνομικοὶ στὸ Πα¬ρίσι καταγγέλλουν ὅτι λαμβάνουν διαταγὲς παράνομες, ἰδίως γιὰ προληπτικὲς συλλήψεις διαδη¬λωτῶν, ὅπως ἄλλωστε γίνεται καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὅπως καταγγέλλεται στὴν ἱστοσελίδα Mediapart (14.3.2019). Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, ἀστυνομικοὶ φτάνουν στὸ σημεῖο νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὰ καθήκοντά τους, ἐπικαλούμενοι πρόνοια τοῦ γαλλικοῦ δημοσιο¬ϋπαλληλικοῦ κώδικα, ποὺ θεωρεῖ ὑπαίτιους τοὺς ὑφισταμένους ποὺ παρανομοῦν, ἀκόμα καὶ ἐφόσον ἐνεργοῦν μὲ διαταγὴ τῶν προϊσταμένων τους.

Καὶ στὶς χῶρες αὐτές, ἂν δὲν εἶχε εἰσαχθεῖ τὸ εὐρώ, ἡ ἐξέλιξη τοῦ ΑΕΠ θὰ ἦταν ἀνοδική, ὅπως δέχονται οἱ μελετητὲς στοὺς ἀντίστοιχους πίνακες.

Βέβαια, οἱ μελετητὲς δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ ἀναδείξουν τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργεῖ τὸ κοινὸ νόμισμα, ἀλλὰ νὰ ἐμφανίσουν «προβληματικοὺς» ὅσους δὲν συμμορφώνονται μὲ «μεταρρυθμίσεις» στὴ λειτουργία του ὡς ὑπέρτατου σκοποῦ τῶν πάσης φύσεως συναλλαγῶν.

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ὅτι τὸ ἐθνικὸ νόμισμα εἶναι μέσο καὶ ὄχι (αὐτο)σκοπός.

Ἤδη, τὸ ἄκρως ἀρνητικὸ «ἰσο¬ζύγιο» τῆς ἐποχῆς εὐρὼ γιὰ τὴ 2η καὶ 3η οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, τὸ ὁποῖο μὲ κάθε τρόπο συγκά¬λυπταν τὰ συστημικὰ ΜΜΕ καὶ τὸ κυρίαρχο πολιτικὸ σύστημα, ἔχει γίνει αἰσθητὸ στὶς κοινωνίες τῶν δύο χωρῶν, ποὺ ὄχι μόνο γίνονται φτωχότερες, ἀλλὰ τὸ συρρικνούμενο ΑΕΠ κατανέμεται μὲ τρόπο ὅλο καὶ πιὸ ἄδικο, εἰς ὄφελος τῆς ἐγχώριας καὶ διεθνοῦς Ὀλιγαρχίας.

Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ μπορεῖ σὲ χρό¬νο πολὺ σύντομο, νὰ προκαλέσει ριζικὲς ἀνατροπὲς καὶ «σεισμικὲς δονήσεις». Οἱ λαοὶ δὲν ἀνέχονται ἄλλο τὸν «ζουρλομανδύα» τῆς νεοφιλελεύ¬θερης λιτότητας, ἡ ὁποία ἐπιβάλ¬λεται μέσω τοῦ συστήματος εὐρώ.

------------------------------------------

C.E.P. (Centrum für Europäische Politik /Centre for European Policy/Κέντρο γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Πολιτική): Ὁμάδα προβληματισμοῦ («think tank») τοῦ γερμανικοῦ μὴ κερδοσκοπικοῦ ἱδρύματος «Stiftung Ordnungspolitik». Ἑνὸς βασικοῦ ἐκφραστῆ τῆς κρατούσας γερμανικῆς ἐκδοχῆς τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ («ordoliberalism»), σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ κράτος ἔχει αὐξημένο ἐπο¬πτικὸ ρόλο στὴν κατεύθυνση τῆς άποτελεσματικῆς λειτουργίας τῆς «ἐλεύθερης ἀγορᾶς». (Σχολὴ Φρίμπουργκ). Τὸ C.E.P. παρακολουθεῖ τὶς ἀσκούμενες πολιτικὲς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ συντάσσει προτάσεις καὶ μελέτες.

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 22:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 09:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1609
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2670893
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.